Нүүр хуудас Манай үйлчилгээ Даатгалын төлөөлөгч

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2016 оны 5-р сарын 30-ны 159 тоот тушаалаар даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан. Үүний дагуу Хоршоо Соёмбо даатгал, хаан даатгал, монгол даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллаж эхлээд байна.     

      Гишүүдийн төлсөн даатгалын хураамжийн 10% нь гишүүний хугацаатай хадгаламжийн дансанд нэмэгдэж орно.